Обрасци

Одлучивање о давању ствари на коришћење  

A одлучивање о давању ствари на коришћење подноси се: –    Захтев за одлучивање о давању ствари на коришћење Напомена: Чланом 26. Закона

Одлучивање о исходовању документације у име АПВ

За одлучивање о исходовању документације у име Аутономне покрајине Војводине подноси се: –    Захтев за давање сагласности      

Давање сагласности за давање ствари у закуп, односно на коришћење

За давање у закуп, односно на коришћење ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се: –     Захтев за давање сагласности за

Одлучивање о прибављању, односно отуђењу ствари

За одлучивање о прибављању, односно отуђењу ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се: –     Захтев за одлучивање о  

Давање сагласности за извођење радова    

За давање сагласности за извођење радова (реконструкција, санација, адаптација и друго) подноси се: –     Захтев за давање сагласности за извођење радова (реконструкција, 

Одлучивање у области вршења својинских права

1)     Ако се поступак води по захтеву установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, за одлучивање у области вршења својинских права (препарцелација, парцелација

Одлучивање о преносу права коришћења на стварима

За одлучивање о преносу права коришћења на стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се: –     Захтев за одлучивање о преносу права

Одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима

За одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима подноси се: –    Захтев за одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима  , уз који се прилаже следећа документација:

Одлучивање о залагању покретне ствари     

За одлучивање о залагању покретне ствари подноси се: –    Захтев за одлучивање о залагању покретне ствари  , уз који се прилаже следећа документација: –   Образложена одлука

Евиденција ствари у јавној својини      

За евиденцију ствари у јавној својини подноси се: –   НЕП-ЈС (pdf)      –   ЗОС-ЈС (word pdf) –   Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима

Давање сагласности на споразум о коришћењу ствари у јавној својини

За давање сагласности на предлог споразума о коришћењу ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се: –     Захтев за давање     

Одлучивање о отуђењу путничких аутомобила  

За одлучивање о отуђењу путничког аутомобила у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се: ·     Захтев за одлучивање о отуђењу путничког аутомобила , уз који

Давање земљишта у јавној својини у закуп

За давање у закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

Захтев за давање у закуп земљишта у јавној

Одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

За одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

Одлучивање о установљавању права службености

Захтев за установљавање права службености на грађевинском земљишту подноси инвеститор радова, односно власник повласног добра (у даљем тексту: корисник).

Давање земљишта у јавној својини у закуп

За давање у закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

Захтев за давање у закуп земљишта у јавној

Одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

За одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

Одлучивање о установљавању права службености

Захтев за установљавање права службености на грађевинском земљишту подноси инвеститор радова, односно власник повласног добра (у даљем тексту: корисник).

Давање сагласности за давање ствари у закуп непосредном погодбом

Захтев за давање сагласности за давање ствари у закуп непосредном погодбом , уз који се прилаже следећа документација:   1.   Образложена одлука надлежног органа носиоца права

Давање сагласности за озакоњење објекта

Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта За давање сагласности за озакоњење објекта подноси се: –   Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта , уз који се прилаже

Одлучивање о установљавању права службености

Захтев за установљавање права службености на грађевинском земљишту подноси инвеститор радова, односно власник повласног добра (у даљем тексту: корисник). –  Захтев за