Управа за имовину АП Војводине

Прописи

Одлука

Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", бр. 14/2014, 16/2014, 55/2014 и 1/2016)

Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", бр. 14/2014, 16/2014, 55/2014 и 1/2016)

Погледај одлуку

Закон

Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон , 108/2016, 113/17, 95/18 и 153/20)

Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон , 108/2016, 113/17, 95/18 и 153/20)

Погледај закон

Закон

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 91/19 и 92/23)

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 91/19 и 92/23)

Погледај закон

Закон

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)

Погледај закон

Закон

Закон о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", број 29/96 и "Сл. гласник РС", број 115/05 - др. закон);

Закон о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", број 29/96 и "Сл. гласник РС", број 115/05 - др. закон);

Погледај закон

Закон

Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 93/14, 121/14 и 6/15);

Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 93/14, 121/14 и 6/15);

Погледај закон

Закон

Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС", број 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон, 9/2020 - др. закон и 92/2023)

Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС", број 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон, 9/2020 - др. закон и 92/2023)

Погледај закон

Закон

Закон о становању („Службени гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – испр., 48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – др. закон и 99/2011 и 104/16);

Закон о становању („Службени гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – испр., 48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – др. закон и 99/2011 и 104/16);

Погледај закон

Закон

Закон о путевима („Службени гласник РС", бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон и 92/2023 - др. закон)

Закон о путевима („Службени гласник РС", бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон и 92/2023 - др. закон)

Погледај закон

Закон

Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 -одлука УС);

Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 -одлука УС);

Погледај закон

Уредба

УРЕДБE О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊА И УСТУПАЊА ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА, КАО И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА („Службени гласник РС", број 16/18 и 79/23)

УРЕДБE О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊА И УСТУПАЊА ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА, КАО И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА („Службени гласник РС", број 16/18 и 79/23)

Погледај уредбу

Уредба

Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС", број 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21)

Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС", број 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21)

Погледај уредбу

Уредба

Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Службени гласник РС“ бр. 53/12);

Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Службени гласник РС“ бр. 53/12);

Погледај уредбу

Уредба

Уредба о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105/13 и 119/13 и 93/15);

Уредба о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105/13 и 119/13 и 93/15);

Погледај уредбу

Уредба

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017)

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017)

Погледај уредбу

Одлука

Одлука о одређивању станова за службене потребе („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 9/05 и 4/06 и 34/18);

Одлука о одређивању станова за службене потребе („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 9/05 и 4/06 и 34/18);

Погледај одлуку

Покрајинска одлука

Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини аутономне покрајине војводине ("сл. Лист ап војводине", бр. 45/2018)

Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини аутономне покрајине војводине ("сл. Лист ап војводине", бр. 45/2018)

Погледај одлуку

Покрајинска Одлука

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама („Службени лист АП Војводине", бр. 40/2019, 59/2020 - усклађени дин. изн., 45/2021 - усклађени дин. изн., 54/2021, 52/2022 - усклађени дин. изн. и 43/2023 - усклађени дин. изн.)

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама („Службени лист АП Војводине", бр. 40/2019, 59/2020 - усклађени дин. изн., 45/2021 - усклађени дин. изн., 54/2021, 52/2022 - усклађени дин. изн. и 43/2023 - усклађени дин. изн.)

Погледај одлуку

Покрајинска уредба

Покрајинска уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 19/13)

Покрајинска уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 19/13)

Погледај уредбу

Покрајинска уредба

Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 43/2014)

Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 43/2014)

Погледај уредбу

Покрајинска уредба

Покраjинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покраjине Војводине(„Сл. Лист АПВ“ бр. 37/23)

Покраjинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покраjине Војводине(„Сл. Лист АПВ“ бр. 37/23)

Погледај уредбу

Кодекс понашања

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА („Сл. лист АП Војводине“, бр. 18/2019)

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА („Сл. лист АП Војводине“, бр. 18/2019)

Погледај кодекс понашања

Правилник

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за имовину АПВ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за имовину АПВ

Погледај правилник

Правилник

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНE НАБАВКЕ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА У УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНE НАБАВКЕ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА У УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Погледај правилник

Правилник

Правилник о спречавању злостављања на раду у Управи за имовину АПВ

Правилник о спречавању злостављања на раду у Управи за имовину АПВ

Погледај правилник

Правилник

Правилник о мерама антикорупцијске политике у Управи за имовину АПВ

Правилник о мерама антикорупцијске политике у Управи за имовину АПВ

Погледај правилник

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ

ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ

Погледај правилник

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

Погледај правилник

ПРАВИЛНИК

Правилник о систему ФУК у Управи за имовину АП Војводине

Правилник о систему ФУК у Управи за имовину АП Војводине

Погледај правилник

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

Погледај правилник