Сектор за материјално-финансијске, опште и послове евиденције

У Сектору за материјалнo-финансијскe, опште и послове евиденције обављају се:

финансијско-материјални, нормативни, стручно-оперативни, послови јавних набавки и послови управљања људским ресурсима у вези са: припремом, израдом и праћењем извршења финансијског плана; праћењем и евиденцијом прихода и примања и расхода и издатака Управе; финансијским извештавањем о оствареним примањима и издацима; контролом издатака; израдом годишњег финансијског и периодичних извештаја о извршењу буџета; израдом захтева за плаћање; вођењем помоћних књига и евиденција Управе; финансијским праћењем и извршавањем обавеза у поступку располагања и управљања имовином АП Војводине; осигурањем имовине и обрадом захтева за накнаду штете; утврђивањем и вођењем јединствене евиденције удела АП Војводине у имовини правних лица; подношењем пореских пријава; праћењем, анализом и заштитом података у информационом систему у координацији са надлежним службама; јединственом евиденцијом непокретности у јавној својини АП Војводине, у складу са законом и другим прописима; укњижбом и праћењем уписа јавне својине АП Војводине покрајинске својине на непокретностима; израда захтева за брисање терета и забележби; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; израдом извештаја о структури и вредности имовине; израдом информација, извештаја и анализа из делокруга Сектора; обављањем послова финансијског управљања и контроле; послови јавних набавки у складу са прописима који уређују ову област; радним односима запослених у Управи; израдом правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи и других општих аката; израдом кадровског плана; израдом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета; обезбеђивањем доступности информација од јавног значаја; узбуњивањем; заштитом података о личности; и другим стручним пословима из делокруга Сектора.

У Сектору за материјално-финансијске, опште и послове евиденције образују се уже унутрашње јединице:

  1. Група за материјално-финансијске и послове јавних набавки;
  2. Одељење за опште и послове евиденције и уписа, у оквиру ког се образује Одсек за евиденцију и послове уписа јавне својине Аутономне покрајине Војводине.

У Групи за материјално-финансијске и послове јавних набавки обављају се:

финансијско-материјални, стручно-оперативни и послови јавних набавки, а који се односе на: припрему, израду, праћење и контролу финансијског плана и програмске структуре буџета, као и праћење и евиденцију прихода и примања и расхода и издатака Управе; финансијско извештавање о оствареним примањима и издацима; контролу издатака и расхода, као и прихода и примања; израду годишњег финансијског и периодичних финансијских извештаја о извршењу буџета; израду и контролу захтева за плаћање; издавање фактура; израду плана јавних набавки; припрему и реализацију уговора о јавним набавкама; пријем, књижење и контролу рачуноводствених исправа; вођење и усаглашавање помоћних књига и евиденција Управе са главном књигом трезора у Покрајинском секретаријату за финансије; исказивање и извештавање о финансијским ефектима закона, прописа или другог акта на буџет АП Војводине; праћење, анализу и заштиту података у информационом систему у координацији са надлежним службама и други стручни и административни послови из делокруга Групе и Сектора; послове финансијског управљања и контроле; подношење пријава у вези са порезом на пренос апсолутних права; утврђивање и вођење јединствене евиденције удела АП Војводине у имовини правних лица; осигурањем имовине и обрадом захтева за накнаду штете; прикупљање и обраду података, а ради израде информација и извештаја из делокруга Групе; израду општих и појединачних аката из делокруга Групе; као и друге послове Групе.

У Одељењу за опште и послове евиденције и уписа обављају се:

нормативни, стручно-оперативни, послови јавних набавки и послови управљања људским ресурсима, а који се односе на: израду информација, извештаја и анализа из делокруга Одељења и Сектора; обављање послова финансијског управљања и контроле; послови јавних набавки у складу са прописима који уређују ову област; радне односе запослених у Управи; израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи и других општих аката; израду кадровског плана; израду извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета; обезбеђивање доступности информација од јавног значаја; узбуњивање; заштита података о личности; јединствену евиденцију непокретности у јавној својини АП Војводине и укњижбу покрајинске својине на непокретностима; праћење уписа јавне својине АП Војводине по службеној дужности у извршним поступцима у јавне књиге о евиденцији непокретности и другим правима на њима, као и израда захтева за поступање у наведеним поступцима; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; израду извештаја о структури и вредности имовине; као и други послови Одељења.

 

У Одељењу за опште и послове евиденције и уписа у Одсеку за евиденцију и послове уписа јавне својине Аутономне покрајине Војводине обављају се:

нормативни и стручно-оперативни послови, а који се односе на: укњижбу покрајинске својине на непокретностима и праћење уписа покрајинске својине у јавним књигама о евиденицији непокретности и другим правима на њима, као и израда захтева за поступање у наведеним поступцима; израду изјашњења о потреби улагања редовних правних средстава у поступцима уписа права јавне својине АП Војводине, односно права коришћења надлежном органу АП Војводине; прикупљање и припрему података у циљу утврђивања чињеничног стања, као и израду анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на основу података из јединствене евиденције непокретности; јединствену евиденцију непокретности у јавној својини АП Војводине у складу са законом и другим прописима; вођење евиденција и аутоматску обраду података у вези са имовином АП Војводине; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; утврђивање вредности непокретности у јавној својини АП Војводине, ради евидентирања у помоћним књигама и евиденцијама Управе, као и у главну књигу трезора АП Војводине; израду налога о увођењу, исправци података и искњижењу непокретности из помоћних књига и евиденција Управе; контролу финансијске документације и рачуноводствених исправа из делокруга Одсека и Сектора; праћење, анализу и заштиту података у информационом систему у координацији са надлежним службама и други стручни и административни послови из делокруга Одсека и Сектора; послове финансијског управљања и контроле из делокруга Одсека; подношење пријава у вези са порезом на имовину; израду општих и појединачних аката из делокруга Одсека; као и друге послове Одсека.

 

У Сектору за материјално-финансијске и послове евиденције систематизована су радна места помоћник директора и девет запослених – извршилаца.

Вршилац дужности помоћника директора у Сектору за материјално-финансијске и послове евиденције је Јелена Радуловић (контакт телефон: 021/487-4875, адреса електронске поште: јеlena.radulovic@vojvodina.gov.rs).

Руководилац Групе за материјално-финансијске и послове јавних набавки је Јасмина Стојаковић, самостални саветник (контакт телефон: 021/487-4338, адреса електронске поште: jasmina.stojakovic@vojvodina.gov.rs).

Начелник Одељења за опште и послове евиденције и уписа – службеник је, у складу са чланом 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једицинама локалне самоуправе, постављен за вршиоца дужности – службеника на положају.

Шеф Одсека за евиденцију и послове уписа јавне својине Аутономне покрајине Војводине је Катарина Зеленика, самостални саветник (контакт телефон: 021/487-4054, адреса електронске поште: katarina.zelenika@vojvodina.gov.rs).