Сектор за материјално – финансијске послове и евиденцију имовине

У Сектору за материјалнo-финансијскe послове и евиденцију имовине обављају се:

општи, стручнооперативни, статистичкоевиденциони, студијскоаналитички, нормативноправни и административни послови у вези са: припремом, израдом и праћењем извршења финансијског плана; праћењем и евиденцијом прихода и примања и расхода и издатака Управе; финансијским извештавањем о оствареним примањима и издацима; контролом издатака; израдом извештаја о извршењу буџета, као и завршног рачуна Управе; израдом захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; вођењем помоћних књига и евиденција Управе; јединственом евиденцијом непокретности у јавној својини АП Војводине, у складу са законом и другим прописима; укњижбом покрајинске својине на непокретностима; праћењем уписа јавне својине АП Војводине по службеној дужности у извршним поступцима у јавне књиге о евиденцији непокретности и другим правима на њима, као и израда захтева за поступање у наведеним поступцима; израда захтева за брисање терета и забележби; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;израдом извештаја о структури и вредности имовине; финансијским праћењем и извршавањем обавеза у поступку располагања и управљања имовином АП Војводине; осигурањем имовине и обрадом захтева за накнаду штете; утврђивањем и вођењем јединствене евиденције удела АП Војводине у имовини правних лица; подношењем пореских пријава; израдом информација, извештаја и анализа из делокруга Сектора; обављањем послова финансијског управљања и контроле; праћењем, анализом и заштитом података у информационом систему у координацији са надлежним службама и други стручни и административни послови из делокруга Сектора.

У Сектору за материјално-финансијске послове и евиденцију имовине образују се уже унутрашње јединице:

  1. Група за материјално-финансијске послове;
  2. Група за укњижбу и евиденцију.

У Групи за материјално-финансијске послове обављају се:

стручнооперативни, рачуноводствени, статистичкоевиденциони и административни послови, а који се односе на: припрему, израду, праћење и контролу финансијског плана и програмске структуре буџета, као и праћење и евиденцију прихода и примања и расхода и издатака Управе; финансијско извештавање о оствареним примањима и издацима; контролу издатака и расхода, као и прихода и примања; израду извештаја о извршењу буџета, као и завршног рачуна Управе; израду и контролу захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и решења о плаћању; пријем, књижење и контролу рачуноводствених исправа; вођење и усаглашавање помоћних књига и евиденција Управе са главном књигом трезора у Покрајинском секретаријату за финансије; исказивање и извештавање о финансијским ефектима закона, прописа или другог акта на буџет АП Војводине; праћење, анализу и заштиту података у информационом систему у координацији са надлежним службама и други стручни и административни послови из делокруга Групе и Сектора; послове финансијског управљања и контроле;подношење пријава у вези са порезом на пренос апсолутних права; утврђивање и вођење јединствене евиденције удела АП Војводине у имовини правних лица; осигурањем имовине и обрадом захтева за накнаду штете; прикупљање и обраду података, а ради израде информација и извештаја из делокруга Групе; израду општих и појединачних аката из делокруга Групе; као и друге послове Групе.

У Групи за укњижбу и евиденцију обављају се:

нормативноправни, управноправни, стручнооперативни, статистичкоевиденциони и административни послови, а који се односе на: укњижбу покрајинске својине на непокретностима и праћење уписа покрајинске својине у јавним књигама о евиденицији непокретности и другим правима на њима, као и израда захтева за поступање у наведеним поступцима; израду изјашњења о потреби улагања редовних правних средстава у поступцима уписа права јавне својине АП Војводине, односно права коришћења надлежном органу АП Војводине; прикупљање и припрему података у циљу утврђивања чињеничног стања, као и израду анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на основу података из јединствене евиденције непокретности;јединствену евиденцију непокретности у јавној својини АП Војводине у складу са законом и другим прописима;вођење евиденција и аутоматску обраду података; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;утврђивање вредности непокретности у јавној својини АП Војводине, ради евидентирања у помоћним књигама и евиденцијама Управе, као и у главну књигу трезораАП Војводине; контролу финансијске документације и рачуноводствених исправа из делокруга Групе и Сектора; праћење, анализу и заштиту података у информационом систему у координацији са надлежним службама и други стручни и административни послови из делокруга Групе и Сектора; послове финансијског управљања и контроле из делокруга Групе; подношење пријава у вези са порезом на имовину;израду општих и појединачних аката из делокруга Групе; као и друге послове Групе.

 

У Сектору за матерјално – финансијске послове и евиденцију имовине систематизована су радна места помоћник директора и шест запослених - извршилаца.

Вршилац дужности помоћника директора у Сектору за материјално – финансијске  послове и евиденцију имовине је Верица Јанковић (контакт телефон: 021/487-4053, адреса електронске поште: verica.jankovic@vojvodina.gov.rs).

 

Руководилац Групе за материјално – финансијске послове је Јасмина Стојаковић, самостални саветник (контакт телефон: 021/487-4338, адреса електронске поште: jasmina.stojakovic@vojvodina.gov.rs)

 

Руководилац Групе за укњижбу и евиденцију је Катарина Зеленика, самостални саветник (контакт телефон: 021/487-4054, адреса електронске поште: katarina.zelenika@vojvodina.gov.rs).