О нама

имовина

Војводина

са вама од 2014. године

0
Запослених
0
Продатих непокретности

Влада Аутономне покрајине Војводине

јe на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ", бр. 14/14, 16/14 и 55/14).

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, која је почела са радом 1. маја 2014. године, образована је ради обављања стручних послова у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине.

 Управа:

  1. води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;-
  2. води евиденцију о стању, вредности и кретањусредстава у јавној својини АП Војводине      које користи, у складу са законом;
  3. води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
  4. управља привремено одузетом имовином на основу                                                                уговора са надлежним државним органом;
  5. обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на:

– прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати закупнине и др.) и располагање стварима у јавној својини које подразумева: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари.

–  прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;

–  спровођење мера заштите покрајинске имовине;

–  распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија,        ако прописима АП Војводине није другачије прописано;

–  чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;

–  укњижбу покрајинске својине на непокретностима;

–  друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.