Управа за имовину
Aутономне покрајине
Војводине

Стручни послови у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине

Обавештење - сатница за отварање писаних понуда

Управа за имовину АП Војводине

Обавештења

icon21.png

Обавештење у вези са понудама по праву прече куповине

icon21.png

Обавештење у вези са покретним стварима

icon21.png

Покрајинске административне таксе

icon21.png

Обавештење о Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину.

КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ СТЕЧЕНИХ НАПЛАТОМ ПОТРАЖИВАЊА КОЈЕ СУ СПРЕМНЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ.

Претражите

Пронађите тему која вас интересује

У случају да не видите секцију коју тражите, погледајте на врх у самом изборнику веб места. 

Вести

Будите увек у току са новостима

Наш тим за јавност свакодневно ради на ажурности података, правилника, докумената, како и активних административних такси и огласа.

Најновије Вести

Вести, 27.03.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 27. марта 2024. године, донела следеће акте:

Огласи

Активни и протекли огласи

Пронађите наш актуелни нови оглас, или прођите кроз архиву завршених процеса. 

FAQ

Најчешћа питања

Ово су нека од питања која се понављају од стране наших клијената. 

С обзиром да је чланом 22. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17, 95/18 и 153/20) прописано да надлежни орган аутономне покрајине даје начелну сагласност да се ствар дâ у закуп, опредељује се намена ствари за време трајања закупа, али не и будући закупац и услови закупа. Истим чланом одређено је да се припадност средстава остварених давањем у закуп ствари у јавној својини одређује у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Чланом 24. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20) прописано је да за финансирање надлежности аутономних покрајина, буџету аутономне покрајине припадају јавни приходи и примања, у које се, између осталог, а сходно члану 19. овог закона, сврставају и приходи настали употребом јавних средстава, односно приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини аутономне покрајине, у складу са законом. Из наведеног произилази да су средства остварена давањем у закуп простора, искључиво приход Аутономне покрајине Војводине.

С обзиром да је одредбом члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 45/18) одређено да Покрајинска влада одлучује о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе установа, јавних агенција и других организација чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, које немају статус органа Аутономне покрајине Војводине или јавног предузећа, односно друштва капитала, за ствари чија појединачна вредност прелази доњи гранични износ набавке мале вредности, утврђен законом. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19) који се примењује од 1. јула 2020. године не познаје термин „набавка мале вредности”, те се у погледу одређивања износа који опредељује надлежност органа за одлучивање о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине одредбе овог закона сходно примењују. С тим у вези, чланом 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавку добара и услуга чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара. Из наведеног произилази да Покрајинска влада одлучује о прибављању покретне ствари чија појединачна вредност прелази износ од 1.000.000,00 динара.

За унос НЕП-ЈС образаца у апликацију Регистар непокретности у јавној својини, најпре, потребно је прибавити квалификовани електронски сертификат који издаје МУП Србије или друга овлашћена сертификациона тела. По добијању квалификованог електронског сертификата потребно је електронском поштом обратити се Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, захтевом за омогућавање приступа апликацији Регистар непокретности у јавној својини (за више информација посетити сајт: https://www.ite.gov.rs/. Приступ апликацији Регистар непокретности у јавној својини биће омогућен након добијања мејла Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.
Унос НЕП-ЈС образаца садржи неколико корака: 1. кликом на плаво дугме у горњем левом углу „унос нове непокретности“ отвара се НЕП-ЈС; 2. редом се попуњавају сва поља и уносе се сви подаци који се односе на непокретност; 3.након попуњавања свих поља на врху странице кликом на зелено дугме „сачувај“ сачуваће се НЕП-ЈС и налазиће се у „непредати подаци“; 4. затим се сачувани неп штампа кликом на дугме „штампа за печат и потпис“; 5. по потписивању и печатирању документа НЕП-ЈС се скенира, и у pdf формату прилаже кликом на дугме „приложи потписани НЕП-ЈС“; 6. након што се на екрану појави прозор „успешан унос“ кликом на дугме „достави податке“ извршиће се коначна достава НЕП-ЈС обрасца у Регистар непокретности у јавној својини.
За сваки објекат уноси се посебан НЕП-ЈС образац, и носилац права коришћења на објектима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине дужан је да сваке календарске године до 28. фебруара достави ЗОС-ЈС образац, у електронској форми у Регистру непокретности у јавној својини. Такође, једном годишње потребно је радити амортизацију за објекте, на начин да се измени већ постојећи НЕП-ЈС образац у делу „измена вредности непокретности“.

Одредбом члана 10. ђ Закона о водама („Сужбени гласник“, број 30/10, 93/1, 101/16, 95/18 – др. закон) одређено је да уговор којим се установљања право стварне службености на водном земљишту и водном објекту у јавној својини закључује јавно водопривредно предузеће;
Чланом 10. Закона о путевима („Сужбени гласник“, број 41/18 и 95/18 – др. закон) прописано је да је делатност управљања државним путевима II реда, односно деловима државних путева II реда који се налазе на територији аутономне покрајине, обавља јавно предузеће, односно друштво капитала, чији је једини власник аутономна покрајина. Чланом 117. став 2. наведеног закона одређено је да, до оснивања управљача државних путева II реда на територији аутономне покрајине, делатност управљања тим путевима обављаће јавно предузеће за управљање државним путевима Јавно предузеће „Путеви Србије“.
Дакле, у вези установљавања права службености, потребно је захтевом се обратити Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ и Јавном предузећу „Путеви Србије“.

?

контакт

Ступимо у контакт

Уколико имате недоумица или питанја везана за наше пословање, можете нам писати . 

Адреса:

Булевар Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад

400346

Радно време:

Понедељак – Петак  8:00 – 16:00

Пошаљите нам имејл

imovinaapv@vojvodina.gov.rs

Пратите нас: