Сектор за имовинске и опште послове

У Сектору за имовинске и опште послове

обављају се опште правни, нормативни, управни, статистичкоевиденциони, стручнооперативни и студијскоаналитички послови који се односе на:решавање имовинскоправних односа; спровођење имовинских поступака; преузимање непокретних и покретних ствари; спровођење поступка утврђивања статуса и стања непокретних ствари; управљање покрајинском имовином у складу са актом Покрајинске владе којим се уређује коришћење, одржавање и управљање непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина); управљање туђом имовином која је АП Војводини поверена на управљање; спровођење мера заштите покрајинске имовине; подношење иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса АП Војводине; припрему одговарајућих аката везано за управљање стварима у циљу одржавања, обнављања и унапређивања и извршавања законских и других обавеза у вези са тим стварима; израда плана и програма располагања и управљања имовином у јавној својини АП Војводине, којом управља Управа; израду информација и извештаја из делокруга Сектора; израда нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга Сектора; радне односе запослених у Управи; израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи и других општих аката; израду кадровског плана; израду извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета; обезбеђивање доступности информација од јавног значаја; јавне набавке у складу са прописима из ове области; узбуњивање; заштита података о личности; као и други послови из надлежности Сектора.

У Сектору за имовинске и опште послове образују се уже унутрашње једнице:

  1. Одељење за имовински поступак и
  2. Одељење за опште послове и управљање имовином, у оквиру којег се налази Одсек за управљање имовином.

У Одељењу за имовински поступак обављају се:

нормативноправни, студијскоаналитички, статистичкоевиденциони и стручнооперативни послови који се односе на: решавање имовинскоправних односа у вези са имовином АП Војводине; спровођење поступка прибављања, располагања и управљања стварима у јавној својини АП Војводине, као и удела АП Војводине у имовини правних лица; послове уговарања и израду свих уговора у вези са имовином; припрема и израда нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга Одељења; израду захтева за поступање и подношење иницијатива надлежним органима у вези са прибављањем, располагањем и управљањем стварима у покрајинској својини; израда информација и извештаја из делокруга Одељења; аутоматска обрада података у вези са имовинским поступцима; као и други послови из надлежности Одељења.

У Одељењу за опште послове и управљање имовином обављају се:

опште правни, нормативноправни, управни, статистичкоевиденциони, стручнооперативни и студијскоаналитички послови који се односе на: спровођење поступка у вези са располагањем средствима стеченим наплатом потраживања; управљање покрајинском имовином у складу са актом Покрајинске владе којим се уређује управљање непокретним стварима у јавној својини АП Војводине; управљање туђом имовином која је АП Војводини поверена на управљање; спровођење мера заштите покрајинске имовине; преузимање непокретних и покретних ствари; припрему одговарајућих аката у вези са управљањем стварима; израду плана и програма располагања и управљања имовином у јавној својини АП Војводине, којом управља Управа; израду информација и извештаја из делокруга Одељења; израду нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга Одељења; радне односе запослених у Управи; израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи и израду кадровског плана; израду извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета; јавне набавке у складу са прописима који уређују ову област; узбуњивање; обезбеђивање доступности информација од јавног значаја; заштиту података о личности; као и други послови из надлежности Одељења.

 

У оквиру Одељења за опште послове и управљање имовином, у Одсеку за управљање имовином обављају се:

опште правни, нормативноправни, управни, статистичкоевиденциони, стручнооперативни и студијскоаналитички послови који се односе на: спровођење поступка у вези са располагањем средствима стеченим наплатом потраживања; управљање покрајинском имовином у складу са актом Покрајинске владе којим се уређује коришћење, одржавање и управљање непокретним стварима у јавној својини АП Војводине; управљање туђом имовином која је АП Војводини поверена на управљање; спровођење мера заштите покрајинске имовине; преузимање непокретних и покретних ствари; спровођење поступка утврђивања статуса и стања непокретних ствари; подношење иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса АП Војводине; припрему одговарајућих аката везано за управљање стварима у циљу одржавања, обнављања и унапређивања и извршавања законских и других обавеза у вези са тим стварима; израду плана и програма располагања и управљања имовином у јавној својини АП Војводине, којом управља Управа; прикупљање и обраду података у циљу израде анализа, информација и извештаја из делокруга Одсека; израду нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга Одсека;заштита података о личности; као и други послови из надлежности Одсека.

 

 

У Сектору за имовинске и опште послове систематизована су радна места помоћник директора и 13 запослених - извршилаца.

Вршилац дужности помоћника директора у Сектору за имовинске и опште послове је Јелена Радуловић,  (контакт телефон: 021/487-4875, адреса електронске поште: jelena.radulovic@vojvodina.gov.rs).

Начелник одељења за имовински поступак – службеник је, у складу са чланом 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једицинама локалне самоуправе, постављен за вршиоца дужности – службеника на положају.

Начелник Одељења за опште послове и управљање имовином је, у складу са чланом 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једицинама локалне самоуправе, постављен за вршиоца дужности – службеника на положају.

Шеф Одсека за управљање имовином је Александра Меденица, самостални саветник, (контакт телефон: 021/487-4625, адреса електронске поште: aleksandra.medenica@vojvodina.gov.rs).