Одлучивање о преносу права коришћења на стварима

За одлучивање о преносу права коришћења на стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

  • Захтев за одлучивање о преносу права коришћења на стварима (word/pdf) , уз који се прилаже следећа документација:
  • Образложена одлука надлежног органа корисника са кога се преноси право коришћења, која треба у диспозитиву да садржи идентификовану ствар на којој се преноси право коришћења;
  • Образложена одлука надлежног органа корисника који прихвата, односно на кога се преноси право коришћења, која треба у диспозитиву да садржи идентификовану непокретност која се прихвата, односно на коју се преноси право коришћења;
  • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
  • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
  • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2].

Напомена:

Чланом 18. став 6. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) прописано је да установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач АПВ, које немају статус органа аутономне покрајине или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење.

Чланом 22. истог закона регулисано је право коришћења. Ставовима 7. и 10. овог члана одређено је да Покрајинска влада може одлучити да се непокретност у својини Аутономне покрајине Војводине на којој постоји право коришћења, која није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и непокретност која се користи супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.