Одлучивање о давању ствари на коришћење

 • За давање у закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:
 • Захтев за давање у закуп земљишта у јавној својини (word/pdf) , уз који се прилаже следећа документација:
 • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
 • Копија копије плана (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
 • Копија информације о локацији (коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе задужен за послове грађевинарства, односно урбанизма);
 • Налаз овлашћеног судског вештака одговарајуће струке или лиценцираног проценитеља, којим је утврђена процена висине закупнине (за закуп ради изградње објеката за које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе);
 • Друга документација, по потреби.
  За давање у закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, по чл. 42-45. Покрајинске уредбе, подноси се:
 • Захтев за давање у закуп земљишта у јавној својини , уз који се прилаже следећа документација:
 • Одлука органа управљања корисника објекта, односно комплекса, којом се иницира покретање поступка да се грађевинско земљиште дâ у закуп;
 • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
 • Копија плана катастарске парцеле са уцртаном локацијом објекта који се поставља;
 • Скица објекта, коју је израдило овлашћено лице односно организација;
 • Друга документација, по потреби.

Напомена:
Право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини уређено је чл. 86, 99. и 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20).
Чланом 86. прописано је да власник грађевинског земљишта у јавној својини може грађевинско земљиште дати у закуп ради:
1. Изградње објекта за који се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са чланом 147. овог закона;
2. Реализације пројеката од значаја за Републику Србију;
3. У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним законом;
4. Ради остваривања јавно-приватног партнерства, у складу са законом.
Чланом 100. истог закона прописани су случајеви у којима се грађевинско земљиште у јавној својини може дати у закуп непосредном погодбом.
Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 42/18) регулише, између осталог, услове, начин и поступак располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Чл. 34-51. Покрајинске уредбе регулисано је давање грађевинског земљишта у закуп.
Покрајинска влада одлучује о захтеву за закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.