Одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима

За одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима подноси се:

  • Захтев за одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима (word/pdf) , уз који се прилаже следећа документација:
  • Образложена одлука надлежног органа подносиоца захтева, која треба у диспозитиву да садржи идентификацију непокретности на којој се заснива хипотека, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за заснивање хипотеке;
  • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
  • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
  • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];
  • Процену Министарства финансија, Пореске управе, о тржишној вредности предметне непокретности;
  • План како ће се обезбедити средства за враћање дуга;
  • Предлог уговора или други документ из кога проистиче дуг  корисника непокретности чије се намирење обезбеђује хипотеком.

Напомена:

Чланом 18. став 6. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18  и 153/2020) прописано је да установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач АПВ, које немају статус органа аутономне покрајине или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење.

Чланом 26. Закона о јавној својини одређено је да се под располагањем стварима у јавној својини, између осталог, сматра заснивање хипотеке на непокретностима.

Чланом 27. истог закона прописана је надлежност за одлучивање о располагању ствари у јавној својини. Сходно томе, о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине на којима постоји право коришћења из члана 18. Закона, под условима прописаним законом, одлучује Покрајинска влада.

Ништав је акт о располагању стварима у јавној својини који је донео ненадлежни орган, као и уговор закључен на основу таквог акта.

Чланом 36. Закона о јавној својини одређена је надлежност за закључивање уговора о располагању ставрима.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.