Евиденција ствари у јавној својини

За евиденцију ствари у јавној својини подноси се:

  • НЕП-ЈС (pdf)     
  • ЗОС-ЈС (word pdf)
  • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
  • Извод из извештаја о извршеном попису покретних ствари;
  • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
  • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2].

Напомена:

Чланом 18. став 6. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) прописано је да установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, које немају статус органа аутономне покрајине или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење.

Чланом 64. Закона одређена је надлежност и начин вођења евиденције. Органи аутономне покрајине дужни су да воде евиденцију непокретности у својини аутономне покрајине.

Јавно предузеће, друштво капитала, зависно друштво капитала, установа или друго правно лице чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине води евиденцију непокретности у јавној својини које користи. Такође, податке из описане евиденције непокретности наведена правна лица дужна су са доставе Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17) прописана је садржина и начин вођења евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини коју воде корисници и носиоци права коришћења, рокови за достављање података Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије и начин вођења једниствене евиденције непокретности у јавној својини, коју води Дирекција.

Чланом 17. став 1. Уредбе одређено је да до стицања права јавне својине Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом, сви корисници, односно носиоци права коришћења податке о евиденцији непокретности у државној својини достављају Дирекцији у складу са Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС“, број 27/96). Уредба престаје да важи 28. фебруара 2017. године.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.