Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта

За давање сагласности за озакоњење објекта подноси се:

  • Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта (word/pdf), уз који се прилаже следећа докумнатција:
  • Образложена одлука надлежног органа корисника, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет озакоњења, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева заозакоњење објекта;
  • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
  • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
  • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];
  • Извештај о затеченом стању објекта чији је саставни део елаборат геодетских радова за незаконито изграђени објекат;
  • Копија копије плана;
  • Доказ о извору и начину обезбеђења финансијских средстава за спровођење поступка озакоњења пред надлежним органом;
  • Друга документација.

Напомена:

Одредбама члана 6. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, брoj96/15, 83/18 и 81/20-одлука УС) прописано је који објекти су предмет озакоњења, односно који захтеви и пријаве се сматрају захтевима у смислу овог закона. Одредбом члана 10. став 1. Закона о озакоњењу објеката прописано је да предмет озакоњења може бити објекат за који власник достави доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту, зависно од тога која врста објекта или који део објекта представља предмет озакоњења.

 Одредбом члана 69. Покрајинске уредбе о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине(„Службени лист АП Војводине”, број 42/18) прописано је да Покрајинска влада на предлог Комисије, даје сагласност за озакоњење бесправно изграђеног објекта, када је таква сагласност предвиђена законом којим је регулисано озакоњење бесправно изграђених објеката.