Давање сагласности на споразум о коришћењу ствари у јавној својини

За давање сагласности на предлог споразума о коришћењу ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

  • Захтев за давање сагласности на предлог споразума о коришћењу ствари у јавној својини [1] (word/pdf) , уз који се прилаже следећа документација:
  • Образложена одлука надлежног органа корисника, као уговорне стране, која треба у диспозитиву да садржи идентификовану ствар која је предмет споразума о коришћењу објекта;[2]
  • Предлог споразума о коришћењу објеката у јавној својини, који треба да садржи идентификован објекат који је предмет споразума, начин коришћења објекта, начин сношења трошкова насталих коришћењем и друго;
  • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
  • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[3];
  • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[4].

Напомена:

Чланом 26. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) одређено је да се под располагањем стварима у јавној својини, између осталог, сматра давање ствари на коришћење.

Чланом 27. Закона одређено је, између осталог, да о располагању стварима у својини Аутономне покрајине Војводине, под условима прописаним законом, одлучује Покрајинска влада.

Овим споразумом могу се регулисати међусобни односи, односно права и обавезе корисника објекта, инвестиционо и текуће одржавање објекта, његово уређење и обезбеђење, као и права, обавезе и одговорности два или више корисника које из наведеног произлазе.

Захтев подноси носилац права коришћења на објекту.


[1] Захтев подноси носилац права коришћења који је уписан у исправама о својини и праву коришћења.

[2] Потребно је да надлежни орган сваког корисника, који је уговорна страна, донесе образложену одлуку.

[3] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[4] Исто.