Одлучивање у области вршења својинских права

1)     Ако се поступак води по захтеву установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, за одлучивање у области вршења својинских права (препарцелација, парцелација и др.) подноси се:

 • Захтев за одлучивање у области вршења својинских права (препарцелација, парцелација и др.) (word/pdf) ,  уз који се прилаже следећа документација:
 • Образложена одлука надлежног органа подносиоца захтева, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет на којем се установљава право, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за установљавање одређеног права;
 • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
 • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
 • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];
 • Урбанистичкотехничка документација, односно пројекат препарцелације и парцелације потврђен од стране надлежног органа;
 • Копија копије плана;

Доказ о извору и начину обезбеђења финансијских средстава.

2)  Ако се поступак води по захтеву трећих лица, за одлучивање у области вршења својинских права (препарцелација, парцелација и др.) подноси се:

 • Захтев за одлучивање у области вршења својинских права (препарцелација, парцелација и др.), уз који се прилаже следећа документација:
 • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
 • Доказ о постојању правног интереса за спровођење поступка који је предмет захтева;
 • Урбанистичкотехничка документација, односно предмер и предрачун радова, односно предлог деобе парцеле, и др.;
 • Копија копије плана;
 • Друга документација по потреби (извод из планског документа и сл.).

Напомена:

Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) уређено је, између осталог, уређивање и коришћење грађевинског земљишта.

Члановима 65-67. истог закона уређен је поступак који се односи на пројекат препарцелације и парцелације.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.