Одлучивање о исходовању документације у име АПВ

За одлучивање о исходовању документације у име Аутономне покрајине Војводине подноси се:

  • Захтев за давање сагласности за исходовање документације у име Аутономне покрајине Војводине; (word/pdf)
  • Образложена одлука надлежног органа корисника, која треба у диспозитиву да садржи врсту акта и разлоге због којих се исходује, податке о непокретности и начин обезбеђивања финансијских средстава за исходовање акта, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за исходовање документације;
  • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
  • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
  • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];
  • Друга документација– уколико је непокретност под заштитом као споменик културе, културно добро и сл., доставља се акт надлежног завода за заштиту споменика културе да је дозвољено извођење радова, и друга документација у зависности од статуса непокретности.

Напомена:

Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14,83/18, 31/19 – др.закон и 9/20) уређена је, између осталог, изградња објеката.

Чланом 2. Закона о планирању и изградњи дефинисани су појмови који се употребљавају у закону, између осталог, изградња објеката, грађење, реконструкција, доградња и други.

Чланом 144. истог закона дефинисане су врсте објеката и радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова, као и која документација се подноси.

Чланом 145. Закона одређени су објекти и врсте радова за које се прибавља решење којим се одобрава извођење радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Чланом 135. Закона одређено је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту (право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом).

Чланом 3. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи(„Службени гласник РС”, број 102/20), прописано је за које радове, према захтеву инвеститора, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.