Одлучивање о прибављању, односно отуђењу ствари

За одлучивање о прибављању, односно отуђењу ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

 • Захтев за одлучивање о прибављању, односно отуђењу ствари (word/pdf) , уз који се прилаже следећа документација:
 • Образложена одлука надлежног органа корисника, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет који се прибавља у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, односно отуђује из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за прибављање, односно отуђење из јавне својине;
 • Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
 • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
 • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];
 • Доказ о извору и начину обезбеђења финансијских средстава;
 • Копија копије плана[3];
 • Урбанистичкотехничка документација, односно технички опис радова из идејног или пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење, или предмер и предрачун радова[4];
 • Друга документација – уколико је непокретност, која се отуђује путем рушења или прибавља путем надоградње, под заштитом као споменик културе, културно добро и сл., доставља се акт надлежног завода за заштиту споменика културе да је дозвољено рушење, односно доградња, и друга документација у зависности од статуса непокретности
 • уколико се прибавља покретна ствар, потребно је што детаљније описати ствар која је предмет набавке.

Напомена:

Чланом 26. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и  95/18 и 153/20) одређено је да се под располагањем стварима у јавној својини, између осталог, сматра отуђење ствари.

Чланом 27. истог закона прописана је надлежност за одлучивање о прибављању и отуђењу ствари у јавној својини. Сходно томе, о прибављању, односно отуђењу ствари у јавној својини АПВ, под условима прописаним законом, одлучује Покрајинска влада.

О отуђењу непокретности у својини Аутономне покрајине Војводине на којима постоји право коришћења одлучује Покрајинска влада. Истовремено, о прибављању непокретности у својину Аутономне покрајине Војводине за потребе носиоца права коришћења, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, одлучује Покрајинска влада.

Ништав је акт о прибављању и располагању стварима у јавној својини који је донео ненадлежни орган, као и уговор закључен на основу таквог акта.

Законом о јавној својини одређено је да се отуђењем сматра и одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају када рушење наложи надлежни орган због тога што објекат склон паду угрожава безбедност, односно кад надлежни орган наложи рушење објекта изграђеног супротно прописима о планирању и изградњи.

Истовремено, прибављањем се сматра и изградња новог објекта, као и надоградња постојећег објекта, у складу са одредбама закона којим се уређује планирање и изградња. Такође, прибављањем се сматра размена непокретности.

Прибављање и отуђење ствари у јавној својини регулисано је члановима 29-33., као и члановима 36. и 37. Закона о јавној својини, као и одредбама Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини однодно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18) .

 Прибављање и отуђење покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине регулисано је Покрајинском скупштинском одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 45/18).

Чл. 5-8. ове одлуке регулисано је прибављање непокретних и покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, надлежност за ослучивање, као и лица која су овлашћена да закључе уговоре о прибављању ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине.

Чл. 11-22. исте одлуке уређено је питање отуђења ствари из јавне својине Аутономне покрајине Војводине.

Чл. 13-18. уређен је поступак отуђења покретних ствари из јавне својине Аутономн покрајине Војводине.

Примања од продаје непокретности и покретних ствари у јавној својини АПВ представљају приход буџета Аутономне покрајине Војводине.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.

[3] Доставља се уколико се ради о прибављању путем изградње, односно надоградње, као и отуђењу путем рушења.

 • [4] Исто.