Одлучивање о установљавању права службености

Захтев за установљавање права службености на грађевинском земљишту подноси инвеститор радова, односно власник повласног добра (у даљем тексту: корисник).

  • Захтев за одлучивање о установљавању права службености (word/pdf)  уз који се прилаже следећа документација:
  • Изјашњење о року трајања права службености;
  • Копију извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима, не старији од месец дана(који издаје надлежна служба за катастар непокретности);
  • Информацију о локацији или локацијски услови;
  • Идејно решење;
  • Ситуациони план трасе вода;
  • Скица, коју је израдила овлашћена геодетска организација којом се прецизно одређује траса службености, дужина и ширина, као и укупна површина заузећа;
  • Доказ о правном интересу за спровођење поступка који је предмет захтева, у случају кад захтев не подноси корисник;
  • Другу документацију по захтеву Управе.

Напомена:

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон и 9/20) уређено је, између осталог, уређивање и коришћење грађевинског земљишта.

Законом о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/80 и 36/90, „Сл. СРЈ“, бр. 29/96, „Службени гласник РС“, број 115/05-др. закон) регулисано је стицање, заштита и престанак права службености.

Покрајинском уредбом о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 42/18) уређен је, између осталог, поступак и услови за установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

 Чл. 54–62. Покрајинске уредбе уређено је установљавање права стварне службености.