Одлучивање о отуђењу путничких аутомобила

За одлучивање о отуђењу путничког аутомобила у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

  • Захтев за одлучивање о отуђењу путничког аутомобила (word/pdf) , уз који се прилаже следећа документација:
  • Образложена одлука надлежног органа корисника, која у диспозитиву садржи прецизне податке о путничком аутомобилу који се отуђује из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, као и образложење које, поред осталог, садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за отуђење путничког аутомобила из јавне својине;
  • Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];
  • Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];
  • Копија саобраћајне дозволе и очитана саобраћајна дозвола;
  • Друга документација – само по захтеву Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Напомена:

Чланом 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) одређено је да се отуђење покретних ствари из јавне својине врши, по правилу, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљањем писмених понуда, на начин којим се обезбеђује интерес носиоца права јавне својине.

Ставом 3. истог члана одређено је да се отуђење покретних ствари може, изузетно, вршити и непосредном погодбом.

Отуђење покретних ствари непосредном погодбом уређено је Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде(„Службени гласник РС“, број 156/20).

На поступак отуђења покретних ствари из јавне својине Аутономне покрајине Војводине примењују се одредбе чл. 13-18. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљање стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 45/18).

Примања од продаје покретних ствари у јавној својини АПВ представљају приход буџета Аутономне покрајине Војводине.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа захтевом за давање сагласности обраћа први    пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.