Обавештење у вези са покретним стварима

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) примењује се од 1. јула 2020. године, од којег дана престаје да важи Закон о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Имајући у виду да чл. 6., 7. и 14. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 45/18) садрже формулацију „доњи гранични износ набавке мале вредности, утврђен законом“, као и да Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) не познаје термин „набавка мале вредности“, Управа за имовину АП Војводине обавештава кориснике и носиоце права коришћења на које се примењују одредбе предметне покрајинске скупштинске одлуке о сходној примени одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), а у погледу одређивања износа који опредељује надлежност органа за одлучивање о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине.