Вести, 6. мај. 2021.године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 29. априла 2021. године донела следеће акте:

  1. Решење о давању сагласности Заводу за јавно здравље Панчево, да може, у име Аутономне покрајине Вовјодине, спровести поступак озакоњења објекта изграђеног на катастарским парцелама број: 5189/4 и 5189/9 КО Панчево, 127 број: 46-170/2021 од 29. априла 2021. године;
  2. Решење о давању сагласности Студентском центру Суботица, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова, на згради изграђеној на катастарској парцели број 19531/1 КО Стари град 127 број:46-146/2021 од 29. априла 2021. године;
  3. Закључак о давању на коришћење, без накнаде, непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Јавном Предузећу „Војводинашуме“ Петроварадин, за потребе Огранка Шумско газдинство „Сомбор“ 127 број: 46-107/2018-02 од 29. априла 2021. године;
  4. Закључак о отуђењу пословног простора у Иригу, из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавним оглашавањем, у поступку прикупљања писаних понуда, изграђеног на катастарској парцели број: 24 КО Ириг, 127 број: 46-1607/2021 од 29. априла 2021. године;
  5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 127 број: 46-208/2021 од 29. априла 2021. године;
  6. Закључак о измени закључка о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Управе за заједничке послове покрајиснких органа, 127 број: 46-196/2021 од 21. априла 2021. године, 127 број: 46-196/2021. године од 29. априла 2021. године;
  7. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе дома здравља Суботица, 127 број: 46-176/2021 од 29. априла 2021. године;
  8. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине Вовјодине, 127 број: 46-188/2021 од 29. априла 2021. године.