You are currently viewing Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта

Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта

Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта

За давање сагласности за озакоњење објекта подноси се:

–   Захтев за давање сагласности за озакоњење објекта , уз који се прилаже следећа докумнатција:

-Образложена одлука надлежног органа корисника, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет озакоњења, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева заозакоњење објекта;

Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];

– Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];

– Извештај о затеченом стању објекта чији је саставни део елаборат геодетских радова за незаконито изграђени објекат;

Копија копије плана;

– Доказ о извору и начину обезбеђења финансијских средстава за спровођење поступка озакоњења пред надлежним органом;

Друга документација.

Напомена:

Одредбама члана 6. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, брoj96/15, 83/18 и 81/20-одлука УС) прописано је који објекти су предмет озакоњења, односно који захтеви и пријаве се сматрају захтевима у смислу овог закона. Одредбом члана 10. став 1. Закона о озакоњењу објеката прописано је да предмет озакоњења може бити објекат за који власник достави доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту, зависно од тога која врста објекта или који део објекта представља предмет озакоњења.

 Одредбом члана 69. Покрајинске уредбе о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине(„Службени лист АП Војводине”, број 42/18) прописано је да Покрајинска влада на предлог Комисије, даје сагласност за озакоњење бесправно изграђеног објекта, када је таква сагласност предвиђена законом којим је регулисано озакоњење бесправно изграђених објеката.