You are currently viewing Одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

Одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

За одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

·     Захтев за прибављањe, односно отуђење земљишта , уз који се прилаже следећа документација:

–    Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

–    Копија копије плана;

–   Информација о локацији (коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе задужен за послове грађевинарства, односно урбанизма);

–    Друга документација – по потреби.

Напомена:

Чланом 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испрaвка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) регулисано је отуђење, размена и прибављање грађевинског земљишта у јавној својини.

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласном, по тржишним условима, у складу са овим законом.

Под отуђењем грађевинског земљишта сматра се и размена непокретности. Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште.

Чланом 100. истог закона прописани су случајеви у којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом.

Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17) које се односе на прибављање других непокретности у јавну својину.

Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 42/18) регулише, између осталог, услове, начин и поступак располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Чл. 7-33. Покрајинске уредбе регулисано је отуђење грађевинског земљишта.

Покрајинска влада одлучује о захтеву за прибављање, односно отуђење земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Покрајинска влада доноси акт о располагању грађевинским земљиштем, као и сва друга акта која се доносе на основу ове покрајинске уредбе, ако овом покрајинском уредбом није другачије одређено.