You are currently viewing Одлучивање о залагању покретне ствари

Одлучивање о залагању покретне ствари

За одлучивање о залагању покретне ствари подноси се:

–    Захтев за одлучивање о залагању покретне ствари  , уз који се прилаже следећа документација:

–   Образложена одлука надлежног органа подносиоца захтева, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет који се залаже, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за залагање покретне ствари;

–   Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];

–   Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];

–   Предлог уговора о залагању;

–   Процену Министарства финансија, Пореске управе, о тржишној вредности предметне покретне ствари.

Напомена:

Чланом 26. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) одређено је да се под располагањем стварима у јавној својини, између осталог, сматра залагање покретне ствари.

Чланом 27. истог закона прописана је надлежност за одлучивање о располагању ствари у јавној својини. Сходно томе, о залагању покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, под условима прописаним законом, одлучује Покрајинска влада, ако законом није другачије одређено.

Ништав је акт о располагању стварима у јавној својини који је донео ненадлежни орган, као и уговор закључен на основу таквог акта.

Чланом 36. Закона о јавној својини одређена је надлежност за закључивање уговора о располагању стварима.


[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.