You are currently viewing Давање сагласности за давање ствари у закуп, односно на коришћење

Давање сагласности за давање ствари у закуп, односно на коришћење

За давање у закуп, односно на коришћење ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

–     Захтев за давање сагласности за давање ствари у закуп , уз који се прилаже следећа документација:  

–     Образложена одлука надлежног органа носиоца права коришћења, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет давања у закуп, намену ствари за време трајања закупа, почетну висину закупнине, рок трајања закупа, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за давање у закуп предметне ствари;

–     Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

–     Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];

–     Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2].

–     Захтев за давање сагласности за давање ствари на коришћење , уз који се прилаже следећа документација:

–     Образложена одлука надлежног органа носиоца права коришћења на ствари која је предмет давања на коришћење, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет давања на коришћење, намену ствари за време коришћења, рок трајања коришћења, начин регулисања трошкова који настају коришћењем ствари, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за давање на коришћење предметне ствари;

–     Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

–     Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];

–     Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2].

Напомена:

Чланом 22. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), прописано је да носиоци права коришћења из члана 18. овог закона имају право да ствар држе и да је користе у складу са природом и наменом тих ствари, да је дају на коришћење другом носиоцу права коришћења или у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законом.

Истовремено, одређено је да се давање у закуп ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине врши по претходно прибављеној сагласности Покрајинске владе, као и да се овим актом даје начелна сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се намена ствари за време трајања закупа, али не и будући закупац и услови закупа.

За промену намене ствари за време трајања закупа неопходна је нова сагасност Покрајинске владе. Уговор о закупу, односно давању на коришћење, који је закључен без сагласности Покрајинске владе је ништав.

Припадност средстава остварених давањем у закуп ствари из става 1. овог члана одређује се у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Чланом 24. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) прописано је да за финансирање надлежности аутономних покрајина, буџету аутономне покрајине припадају јавни приходи и примања, у које, између осталог, а сходно члану 19. овог закона, спадају и приходи настали употребом јавних средстава, односно приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини аутономне покрајине, у складу са законом.

Сходно наведеном, средства остварена давањем у закуп ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине представљају приход буџета Аутономне покрајине Војводине.

Чланом 27. Закона одређено је, између осталог, да о давању у закуп непокретности на којој постоји право коришћења, укључујући и отказ уговора, одлучује надлежни орган носиоца права коришћења на непокретности.

Давање ствари у закуп регулисано је члановима 34-36. Закона о јавној својини, као и одредбама Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини однодно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18) .

Чл. 23-27. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 45/18) регулисано је давање ствари у закуп.

Пословни простор у јавној својини АПВ даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне висине закупнине утврђене на основу општих аката јединица локалне самоуправе (општина, градова и града Београда) којима се уређује закупнина за пословни простор, а према локацији пословног простора – у погледу утврђивања почетне висине закупнине и у погледу разврставања локација по зонама и делатностима. 

У случају да није донет општи акт јединице локалне самоуправе из става 1. овог члана, процену тржишне висине закупнине утврдиће надлежни порески орган, лиценцирани проценитељ односно вештак. 

Висина закупнине за остале непокретности у јавној својини АПВ утврђује се на начин одређен у ставу 2. овог члана.

Могућност умањења почетне тржишне висине закупнине регулисано је одредбама акта Владе Републике Србије, којим се уређују услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављање и уступање искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.