Вести, 18. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење о давању сагласности Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, за извођење радова на адаптацији простора изграђеног на катастарској парцели број: 5220/1 КО Сремска Каменица, 127 број: 46-91/2021 од 17. марта 2021. године;
2. Решење о измени Решења Покрајиснке владе, 127 број: 46-67/2020 од 11. марта 2020. године, 127  број:  46-67/2020 од  17. марта 2021. године;
3. Закључак о давању у закуп предузећу за издавање и штампање новина “Дневник Војводина пресс” доо из Новог Сада, пословни простор у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања, 127  број: 46-1055/2020  од  17. марта 2021. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број 46-90/2021 од  17. марта 2021. године;