На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 2. јуна 2021. године, донела следеће акте:

  1. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, да може – у име Аутономне покрајине Војводине – исходовати грађевинску дозволу за извођење радова на објектима изграђеним на катастарској парцели број 2681 КО Нови Сад I, 127 број: 46-285/2021 од 2. јуна 2021. године;
  2. Решење о давању сагласности Јасмини Ковачић за извођење радова на инвестиционом одржавању закупљеног пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине,127 број: 46-243/2021 од 2. јуна 2021. године;
  3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе дома здравља Суботица, 127 број: 46-276/2021 од 2. јуна 2021. године;
  4. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Сремска Митровица, 127 број: 46-264/2021 од 2. јуна 2021. године;
  5. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-295/2021 од 2. јуна 2021. године;
  6. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-277/2021 од 2. јуна 2021. године.