На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела следеће акте:

 1. Решење о давању сагласности Институту БиоСенс – Истраживачком развојном институту за информационе технологије биосистема, да може изводити радове на згради изграђеној на катастарским парцелама број 3660/1 и 3660/10 КО Нови Сад II, 127 број: 46-299/2021 од 28. маја 2021. године;
 2. Решење о давању сагласности Школском центру са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ Суботица, да може – у име Аутономне покрајине Војводине – исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији ограде на катастарским парцелама број: 5420/2 и 5421/2 КО Стари Град,127 број: 46-156/2021 од 28. маја 2021. године;
 3. Закључак о покретању поступка преноса права јавне својине на непокретностима у јавној својини града Вршца на Аутономну покрајину Војводину, без накнаде, 127 број: 46-133/2021 од 28. маја 2021. године;
 4. Закључак о отуђењу непокретности у Вилову, изграђена на катастарској парцели број: 669 КО Вилово, 127 број: 46-82/2021 од 28. маја 2021. године;
 5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа, 127 број: 46-246/2021 од 28. маја 2021. године;
 6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Завода за јавно здравље Сремска Митровица, 127 број: 46-255/2021 од 28. маја 2021. године;
 7. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом дела објекта у Кикинди (трећа фаза), 127 број: 46-218/2021 од 19. маја 2021. године;
 8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља „др Мартон Шандор“ Мали Иђош, 127 број:46-257/2021 од 28. маја 2021. године;
 9. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља Чока, 127 број: 46-245/2021 од 28. маја 2021. године;
 10. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Завода за јавно здравље Панчево, 127 број: 46-229/2021 од 28. маја 2021. године;
 11. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља „др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, 127 број: 46-244/2021 од 28. маја 2021. године;
 12. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, 127 број: 46-241/2021 од 28. маја 2021. године;
 13. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-235/2021 од 28. маја 2021. године.