На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела следеће акте:

  1. Решење о давању сагласности Установи за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица, да може дати на коришћење, без накнаде, Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад, два објекта изграђена на катастарској парцели број 4037/1 КО Сремска Каменица, 127 број: 46-190/2022 од 15. јуна 2022. године;
  2. Решење о давању сагласности Општој болници Кикинда, Кикинда, да може, у складу са законом, провести поступак препарцелације катастарских парцела број: 4900, 4901, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896 и 4897 КО Кикинда, 127 број: 46-294/2022 од 15. јуна 2022. године;
  3. Закључак о преносу права коришћења на покретној ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине са Института за онкологију Војводине Сремска Каменица на Општу болницу Врбас, 127 број: 46-277/2022 од 15. јуна 2022. године;
  4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Кула, 127 број: 46-315/2022 од 15. јуна 2022. године;
  5. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине – доградњом, као и о давању сагласности за реконструкцију објекта Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 127 број: 46-296/2022 од 15. јуна 2022. године.