На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 16. новембра 2022. године, донела следеће акте:

  1. Закључак о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавним оглашавањем, у поступку прикупљања писаних понуда, 127 број: 46-644/2022 од 16. новембра 2022. године;
  2. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Управе за заједничке послове покрајинских органа, 127 број: 46-653/2022 од 16. новембра 2022. године.