ПОКРАЈИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Приликом подношења захтева, подносилац је дужан да приложи доказ о уплати покрајинске административне таксе (у даљем тексту: такса) за списе и радње органа и организација Аутономне покрајине Војводине и стручних и других служби које оснива Покрајинска влада.

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице које се захтевом обраћа органу ради покретања управног или другог поступка у органу, као и лице којем се издаје спис односно за које се врши радња у органу.

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

Плаћања такси ослобађају се:

1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе које су основале Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

5) цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

6) организације Црвеног крста.

Такса се не плаћа за следеће:

1) списи и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;

2) списи и радње у поступку за повраћај више плаћених јавних прихода или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;

3) списи и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

4) списи и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу с прописима којима се уређује финансијска подршка породици с децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава породичног насиља;

5) списи и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности;

6) списи и радње у вези с предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;

7) поднесци упућени органима за представке и притужбе;

8) списи и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;

9) списи и радње за које је ослобађање од плаћања таксе уређено међународним уговором;

10) списи и радње за које је ослобађање од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;

11) потврде о пријему захтева;

12) потврде о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.

Примерак попуњене уплатнице за административну таксу на захтев у корист нивоа Аутономне покрајине Војводине

Прилог – позив на број по општинама

Напомена: шифра плаћања за безготовинско плаћање је 253.