Вести, 27. јануар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. јануара 2021. године, донела следеће акте:

1. Решење о давању сагласности Гимназији за талентоване ученике “Деже Костолањи” из Суботице, за извођење радова на адаптацији објекта изграђеног на катастарској парцели број 4154 КО Доњи Град, 127 број: 46-1058/2020 од 27. јануара 2021. године;
2. Закључци којима се прихвата Анекс број 6 Уговора о коришћењу пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине број 109-361-17/2014  закљученим 29. децембра 2014. године, 127 број: 46-361-16/2016-4 од 27. јануара 2021. године;
3. Закључци којима се прихвата Анекс број 6 Уговора о коришћењу пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине број 109-361-21/2014  закљученим 31. децембра 2014. године, 127 број: 361-16/2016-6 од 27. јануара 2021. године;
4. Закључак  о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Вршац, 127 број: 46-12/2021 од 27. јануара 2021. године;
5. Закључак о отуђењу сувласничког дела Аутономне покрајине Војводине на непокретностима у Игалу, Црна Гора, Привредној комори Војводине,127 број: 46-51/2020 од 27. јануара 2021. године;
6. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине 127 број: 46-25/2021 од 27. јануара 2021. године