Вести, 25. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење o  давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести “др Славољуб Бакаловић” Вршац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта који се налази на катастарској парцели број 4973 КО Вршац, 127 број: 46-70/2021 од 24. марта 2021. године;
2. Решење о давању сагласности Гимназији и стручној школи “Доситеј Обрадовић” Нови Кнежевац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на објекту изграђеном на катастарској парцели број 326/1 КО Нови Кнежевац, 127  број:  46-98/20201 од  17. марта 2021. године;
3. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе здравствених установа на зериторији Аутономне покрајине Војводине, 127  број: 46-132/2021  од  24. марта 2021. године;
4. Закључци којима се прихвата Информација о потреби стављања ван снаге Закључка Покрајинске владе 127 број: 46-111/2020 од 13. јануара 2021. године којим је усвојен текст споразума о исправци граница суседних катастарских парцела број 1575/1 и 1576/1 КО Бечеј, 127 број: 46-111/2020 од  24. марта 2021. године;    
5. Закључак о давању у закуп сувласничких удела Аутономне покрајине Војводине на непокретностима у јавној својини, непосредном погодбом, 127 број: 46-66/2021 од  24. марта 2021. године;