Вести, 2. април 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 31. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење o  давању сагласности Клиничком центру Војводине, да може да исходује решење за измену режима саобраћаја а ради постављања саобраћајне сигнализације на катастарској парцели број:7569/1 КО Нови Сад, 127 број: 46-134/2021 од 31. марта 2021. године;
2.  Решење o давању сагласности Установи Студентски културни центар Нови Сад, да може да изведе радове на постављању хидранта на катастарској парцели број 3660/10 КО Нови Сад II, 127 број: 46-144/2021 од 31. марта 2021. године;
3.  Решење o  давању сагласности Машинској школи Панчево, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на санацији електроенергетских инсталација на згради школе, која се налази на катастарској парцели број: 15629 КО Панчево, 127 број: 46-106/2021 од 31. марта 2021. године;
4.  Решење o  давању сагласности Школском центру “Никола Тесла” Вршац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења следећих радова на објектима изграђеним на катастарсјкој парцели број: 2898 КО Вршац, 127 број: 46-77/2021 од 31. марта 2021. године;
5.  Решење o  давању сагласности Специојалној боллници за психијатријске болести “др Славољуб Бакаловић” Вршац, да да у закуп, ван поступка јавног надметања, простор изграђен на катастарској парцели број 4973 КО Вршац, 127 број: 46-116/2021 од 31. марта 2021. године;
6.  Решење o  давању сагласности Специојалној боллници за психијатријске болести “др Славољуб Бакаловић” Вршац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати грађевинску дозволу за доградњу зграде која је изграђена на катастарској парцели број 4973 КО Вршац, 127 број: 46-111/2021 од 31. марта 2021. године;
7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе опште болнице “Ђорђе Јовановић” Зрењанин, 127 број: 46-115/2021 од 31. марта 2021. године;
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Сомбор, 127 број: 46-123/2021 од 31. марта 2021. године;
9.  Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за јавно здравље Војводине, 127 број: 46-127/2021 од 31. марта 2021. године;
10.  Закључак о непорихватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-124/2021 од 31. марта 2021. године;
11.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-119/2021 од 31. марта 2021. године;