Вести, 13. јануар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, донела следеће акте:

1. Решење  о давању сагласности Факултету техничких наука у Новом Саду, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на енергетској санацији фасаде зграде изграђене на катастарској парцели број 3663 КО Нови Сад II, 127 број: 46-1046/2020 од 13. јануара 2021. године;
2. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине Нови Сад, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на изградњи електроенергетских инсталација на катастарској парцели број 7569/1 КО Нови Сад I,  127 број: 46-1052/2020 од 13. јануара 2021. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи”Жарко Зрењанин” Обровац, да може дати у закуп објекат изграђен на катастарској парцели број 1054 КО Обровац 127 број: 46-1021/2020 од 13. јануара 2021. године;
4. Закључак о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, 127 број: 46-1027/2020 од 13. јануара 2021. године;
5. Закључак о прибављању дела катастарске парцеле број 1576/1 КО Бечеј у јавну својину Аутономне покрајине Војводине и давању сагласности Геронтолошком центру Бечеј, за спровођење поступка исправке граница суседних катастарских парцела, 127 број: 46-111/2020 од 13. јануара 2021. године;