Вести, 10. фебруар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. фебруара 2021. године, донела следеће акте:

1. Решење o давању сагласности Технолошком факултету Нови Сад, за давање у закуп простора у холу зграде, изграђене на катастарској парцели број 3652/1 КО Нови Сад II, 127 број: 46-27/2021 од 10. фебруара 2021. године;
2.  Решење o давању сагласности Геронтолошком центру Кикинда, да може, у складу са законом и подзаконским актом, да да у закуп, ван поступка јавног надметања пословни простор изграђен на катастарској парцели број 5908/3 КО Кикинда, 127 број: 46-29/2021 од 10. фебруара 2021. године;
3.  Закључак о давању права коришћења на непокретностима у Суботици, Корзо 8а, које су изграђене на катастарској парцели број 6089 КО Доњи град, Геронтолошком центру Суботица, 127 број: 46-812/2020 од 10. фебруара 2021. године;
4.  Закључци којима се прихвата Уговор о давању на коришћење без накнаде, на неодређено време, непокретности у јавној својини општине Кула, Аутономној покрајини Војводини, за потребе Основне школе “Вук Караџић” Црвенка, 127 број: 46-1176/2019 од 10. фебруара 2021. године;