Одлучивање о давању ствари на коришћење

Одлучивање о давању ствари на коришћење

а одлучивање о давању ствари на коришћење подноси се:

–    Захтев за одлучивање о давању ствари на коришћење

Напомена:

Чланом 26. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) одређено је да се под располагањем стварима у јавној својини, између осталог, сматра давање ствари на коришћење. Ствари у јавној својини могу се дати на коришћење (са накнадом или без накнаде) другом носиоцу јавне својине.

Чланом 27. истог закона прописана је надлежност за одлучивање о располагању ствари у јавној својини.

Сходно томе, о давању на коришћење ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, под условима прописаним законом, одлучује Покрајинска влада.

Ништав је акт о располагању стварима у јавној својини који је донео ненадлежни орган, као и уговор закључен на основу таквог акта.

Давање ствари у јавној својини на коришћење (са накнадом или без накнаде) другом носиоцу јавне својине регулисано је члановима 26-28., као и чланом 36. Закона о јавној својини.

Чл. 20-22. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 45/18) регулисано је давање ствари на коришћење.

Корисници ствари у јавној својини АПВ могу бити: 

1.органи и организације Аутономне покрајине Војводине; 

2.јавна предузећа, односно друштва капитала чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, као и њихова зависна друштва, за ствари које им нису пренете у својину;

3.други носиоци права јавне својине;

4.друга правна лица, односно организације, чији оснивач није Аутономна покрајина Војводина, у складу са законом.

Ствари се дају на коришћење корисницима из става 1. т. 2–4. овог члана на основу акта Покрајинске владе и уговора који се закључује с корисником.