Вести, 5. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење о давању сагласности АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла, на непокретностима које се налазе у Сремској Каменици, 127 број: 46-1016/2020 од 3. марта 2021. године;
2. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Фонда за избегла, расељена лица и сарадњу са србима у региону, 127  број:  46-57/2021 од  3. марта 2021. године;
3. Закључак о поверавању на управљање непокретности у јавној својини,  Управи за заједницчке послове покрајинских органа, непокретности изграђење на катастарским парцелама број: 110/2, 107/1 и 105 КО Нови Сад II, 127  број: 46-58/2021  од  3. марта 2021. године;
4. Закључци којима се прихвата предлог уговора о закупу пословног простора, који се закључује између Аутономне покрајине Војводине и Агенције за лиценцирање стечајних управника Београд, 127 број 46-14/2021 од  3. марта 2021. године;    
5. Закључак о  покретању потупка давања у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у поступку прикупљања писаних понуда, путем јавног оглашавања 127 број 46-59/2021 од 3. марта 2021. године;