Вести, 24. фебруар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела следеће акте:

1. Решење o давању сагласности Основној школи “Иван Горан Ковачић” из Станишића, да може, у име Аутономне покрајине Војводине исходовати решења о одобрењу извођења радова на згради изграђеној на катастарској парцели број 1499/1 КО Станишић , 127 број: 46-32/2021 од 24. фебруара 2021. године;
2.  Решење o давању сагласности Основној школи “Братство-јединство” из Бездана, да може, у име Аутономне покрајине Војводине исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на згради фискултурне сале изграђеној на катастарској парцели број 1887 КО Бездан, 127 број: 46-47/2021 од 24. фебруара 2021. године;
3.  Закључак о давању на коришћење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, граду Новом Саду, без накнаде, на одређено време, изграђене на катастарској парцели број 2201/1 КО Тител, 127 број: 46-810/2020 од 24. фебруара 2021. године;
4.  Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, који се наолази на катастарској парцели број 214 КО Нови Сад II, непосредном погодбом, новинско-издавачкој кући “Libertatea ” из Панчева  127 број: 361-12/2020 од 24. фебруара 2021. године;